Autores: 

Larissa Resende, Ieda Gomes, Cynthia Silveira e Felipe Gonçalves